Ερωτήσεις

Γενικό Μέρος

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών επιμόρφωσης Β' Επιπέδου στα ΠΑΚΕ. (Αναφέρονται στο "αυτοματοποιημένο" μέρος στο οποίο εξετάστηκαν οι επιμορφωτές Β΄επιπέδου στα ΠΑΚΕ).
Δείτε τις ερωτήσεις

Ειδικό Μέρος

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών επιμόρφωσης Β' Επιπέδου στα ΠΑΚΕ. (Αναφέρονται στο "αυτοματοποιημένο" μέρος στο οποίο εξετάστηκαν οι επιμορφωτές Β΄επιπέδου στα ΠΑΚΕ).
Δείτε τις ερωτήσεις

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License